Eetilised põhimõtted

Eesti Autismiliidu tegevuse eetilised põhimõtted:

●       Demokraatlik juhtimine ja toimimine
●       Avatus ja läbipaistvus
●       Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
●       Vastutus ja aruandmiskohustus
●       Kodanikujulgus ja hoolivus
●       Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
●       Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
●       Sallivus