Autismialaseid materjale

“Autismispektri häirega inimesed. Äratundmine, arusaamine, sekkumine” C.Barthelemy, J.Fuentes, P.Howlin, R.van der Gaag, Autism Europe

“Autismispektri häired: kümme näpunäidet minu toetamiseks”. J.Fuentes

(Official text is the English language version: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2014.07.017.
Cite as: Fuentes J. Autism Spectrum Disorders: Ten Tips to Support Me. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2014;53:1145-1146.
This translation is provided as a courtesy.)

J.Fuentes, A.Hervas, P.Howlin, ESCAP ASD Working Party “ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence‑based
recommendations for diagnosis and treatment”

Liis Nõupuu “Using Video Modeling to Teach Children with Autism the Skills for Palying”, TÜ seminaritöö 2009

Anu Mets “Using social stories™ with illustrative videos to teach emotion recognition to a child with Asperger’s syndrome“, Tartu Ülikool, 2011

Karin Kobolt “PEP-3 test 3-8 aastaste autismiga laste arengu hindamisel”, Tartu Ülikooli magistritöö, 2010

Kristina Tupits “ TEACCHi põhimõtete kasutamise mõju autismispektri häirega õpilaste akadeemilisele edukusele eesti keeles”, Tartu Ülikool, 2012

Karina Loonurm, Anna Veldemann “Pervasiivsete arenguhäiretega laste vanemate/hooldajate kogemus toitumisteraapia efektiivsusega”, Tartu Ülikooli bakalaureusetöö, 2013

Terje Kurismann “Individuaalse arenduskava rakendamine 6-aastase autismiga poisi õpetamisel lasteaia erirühmas”, Tartu Ülikool, 2013

Kristjan Grau Aspergeri sündroom. Uurimustöö, Ülenurme Gümnaasiumi kaitstud uurimustöö, 2013

Sigrid Tenno “Ajalehepiltidel kujutatud põhiemotsioonide äratundmine autismispektri häirega 3.klassi õpilaste poolt”, Tartu Ülikool, 2013

Kristi Soogenbits “Sotsiaalse Käitumise küsimustiku sobivus Aspergeri sündroomiga teismeliste isiksuseomaduste mõõtmiseks ja antud küsimustiku normide uuendamine“, Tartu Ülikool, 2013

Elis Randma “Biomeditsiinilise sekkumise mõju autismispektri häirega laste sümptomaatikale”, Tartu Ülikool, 2014

Maris Annus “Autistlike laste vanemate ajendid sekkumisviisi valikul kahe perekonna näitel“, Tartu Ülikool, 2013

Sigrid Tenno “Ajalehepiltidel kujutatud põhiemotsioonide äratundmine autismispektri häirega 3.klassi õpilaste poolt”, Tartu Ülikool, 2013

Maris Annus “Autistlike laste vanemate ajendid sekkumisviisi valikul kahe perekonna näitel”, Tartu Ülikool, 2013

Elis Randma “Biomeditsiinilise sekkumise mõju autismispektri häirega laste sümptomaatikale”, Tartu Ülikool, 2014

Marion Soostaar “Kooli füüsilise keskkonna roll pedagoogide ja õpilaste heaolu loomisel Tartu Herbert Masingu Kooli näitel”, Tartu Ülikool, 2014

Kristina Tupits “Narratiivi loome oskused autismispektri häirega 1.-2. klassi lastel”, Tartu ülikool, 2015

Maria Kaširova Õendussekkumised Aspergeri sündroomiga lapsele koolis, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 2015

Karen Kuusk “Autismispektri häirega ja intellektipuudega lastePEP-3 testi ülesannete sooritus”, Tartu Ülikool, 2015

Janeli Postak “Lasteaia tava- ja sobitusrühma õpetajate kogemused autismispektri häirega lapse õpetamise kohta”, Tartu Ülikool, 2015

Kersti Aun “Viljandi linna põhikoolide muusikaõpetajate kogemused autistlike lastega töötamisel” Tartu Ülikool, 2016

Ann Tamm “Lause grammatilise ja pragmaatilise tähenduse mõistmine 5.-6.-aastastel autismispektri häirega lastel”, Tartu ülikool, 2016

Anu Eelmäe “Väikeklasside olevik õpilaste, õpetajate ning lapsevanemate hinnangul”, Tartu Ülikool, 2016

Marje Reimund “Autistlike noorte igapäevaelu ja toetamine”, Tartu Ülikool, 2017

Kadri Markvart “Lasteaedade tava-, sobitus- ja tasandusrühmade kasvukeskkonna kohandamine autismiga lapsele”, Tartu Ülikool, 2018