Teenuste osutajad

HARJUMAA

TALLINN

Teenus sisaldab nõustamist sotsiaal-, kasvatus- ja kooliküsimustes, info- ja teabepäevi lastevanematele, tugigruppe lastele, noortele ja lastevanematele, huvitegevust, õpiabi ning rakendustegevust aktiivsest ühiskondlikust elust kõrvale jäänud ellusuunatud noortele. Laps tuleb teenusele ise või suunatakse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poolt.

 • Tallinna Perekeskus – Asula 11, tel 6556096, e-post: info@pk.ee, koduleht: http://www.pk.ee
 • Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse lastetuba – Maleva 2A, tel 611 7648
 • Haabersti Sotsiaalkeskuse noortetuba – Õismäe tee 24, tel 657 9872
 • Lasnamäe Sotsiaalkeskuse laste päevakeskus – Katleri 2A, tel 621 4645
 • Nõmme Sotsiaalkeskuse laste päevakeskus – Pihlaka 1, tel 657 7223
 • Kristiine Sotsiaalkeskus – Sõpruse pst 5, tel 6512700
 • MTÜ Caritas Eesti perekeskus – Erika 7a, tel 6828414
 • Lastekeskus Tähetorn – Kopli tn 30a, tel 6445447
 • Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus – Preesi 5/7, tel 6733921
 • Miikaeli Ühendus (teenus koduõppel olevatele lastele) – Vene 22, tel 699 6110
 • NIRK mittetulundusühing (teenus koduõppel olevatele lastele) – Hooldekodu tee 2, tel 534 95 644, e-post: individuaalope@gmail.com

Ühing pakub  koostöös üldhariduskoolide ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 1.-9. klassi õpilastele koduõpet, ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet ja õpet väikeklassis. Raske puudega õpilastele pakutakse  täiendavalt päevakeskuse teenust ning võimalusel korraldatakse rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus kohapeal. Koolivaheaegadel korraldatakse ülevabariigilisi teraapilisi kevad-, suve- ja sügiskoole hariduslike erivajadustega õpilastele.

NIRK MTÜ juhatuse liige Ave Kalmus:

e-post: ave@nirk.eu

tel 53495644

NIRK MTÜ juhatuse liige Tarmo Tamm:

e-post: tarmo@nirk.eu

tel 5049221

 • Päevakeskus Käo

Päevahoiuteenus raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega lastele . Päevahoiuteenus sisaldab arendavaid tegevusi: eneseteenindusoskuste õpetamine ja harjutamine, motoorsete oskuste arendamine, kommunikatsioonioskuste arendamine, sotsiaalsete oskuste arendamine, kognitiivsete oskuste arendamine. Päevakeskus Käo ruumides tegutsevad Tallinna I Internaatkooli hooldusklassid, mille õppetöös on päevahoius käivatel lastel võimalik osaleda. Õppetööle suunatakse Tallinna Haridusameti Nõustamiskomisjoni otsuse alusel.

Käo 53, Tallinn.

tel 677 3495

e-post: kaokeskus@kaokeskus.ee

koduleht: http://www.kaokeskus.ee

 • Charity Pirital MTÜ
 1. septembril 2008.a asutati Pirital elavate erivajadusega laste ja noorte vanemate eestvedamisel mittetulundusühing, mis registreeriti ametlikult 22. jaanuaril 2009. a.

Ühingu eesmärgiks on luua erivajadusega lastele ja noortele võimalusi osalemaks erinevates teraapiates, parandades seeläbi nende sotsiaalsust, aidata sisustada nende vaba aega ning koondada peresid ühistesse tegevustesse, et toetada seeläbi mitte üksnes puudega inimest, vaid kogu tema peret kui tervikut.

MTÜ Charity Pirital on avatud inimestele ka mujalt Eestist. Ühinguga liituma on oodatud erivajadusega inimesed ja nende pereliikmed, kuid ka kõik need inimesed, kes tunnevad, et nad saavad ja tahavad ühingu eesmärkide täitmisel toeks olla.

MTÜ Charity Pirital

Kuslapuu 33, Tallinn 12012

tel 56646006

e-post: charitypirital@gmail.com

 • Autistika SA on lastevanemate algatusel rajatud päevahoid täisealistele autistidele. Päevakeskuse teenus käivitus 2014. a septembris. Hetkel pakuvad nad täiskasvanud autistidele päevahoiuteenust. Edaspidi on plaanis avada ka intervallhoiu ja ööpäevaringne teenus.

SA Autistika sooviks on, et autistlik noor saaks jääda kogukonda ka peale koolikohustuse lõppemist ning et autistliku täiskasvanu vanem saaks elada täisväärtuslikku elu ühiskonna liikmena – minna tööle ja osaleda ühiskondlikus elus.

Aadress: Alasi tn 4, Tallinn 11713

tel Sirje Norden 511 3934

e-post: autistid@gmail.com

 

IDA-VIRUMAA

 • Laste Hoolekande Asutus Lootus
 1. Gagarini 7, 40232 Sillamäe

tel +372 392 9029

e-post: slootus@hot.ee

 • Laste Päevakeskus LAD MTÜ

Hariduse 2, 20306 Narva

Tatjana Grigorova – tel +372 53809377

e-post: ladvik@mail.ru, http://www.lado.clan.su/

 • Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir MTÜ

Sompa 5a, 41533 Jõhvi

Ursula Randlaine – tel 5246584

www.sunbeam.ee

 

JÄRVAMAA

 

 • Oisu Perekodu

Asenduskodu vanemlikust hoolest ilma jäänud lapsele, kus luuakse talle turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistatakse teda ette võimetekohaseks toimetulekuks iseseisvas elus. 2010. aasta suvel tekkis võimalus mittetulundussektori ja eestkosteasutuse koostöös avada Türi vallas oma lastele uus perekodu. Tegemist pole traditsioonilise töötamise toetamise asutusega, kuid kodanikuühiskonna organisatsioonina on potentsiaali teenuse väljaarendamiseks

Lõuna-Järvamaa Lasteabi Ühingu Oisu perekodu

Helle Jago, juhataja

Estonia pst 3, 72301 Oisu, Türi vald Järva maakond

Postiaadress: Paide 5b-8, Türi linn, Türi vald, 72211, Järvamaa

tel 53470110

e-post: ennakullama@hotmail.com

http://www.tyri.ee/oisu-perekodu

 

 

LÄÄNEMAA

 

 • Haapsalu Hoolekandekeskus SA

osutab puuetega lastele lapsehoiuteenust.

SA Haapsalu Hoolekandekeskus asub Kastani 9, 90508 Haapsalu

http://www.haapsaluhkk.ee/

e-post: info@haapsaluhkk.ee

tel 47 55249, 47 56712

 

 • Pällo Noorte Töökodu MTÜ

MTÜ Pällo Noorte Töökodu kavandab Läänemaale puuetega noortete tööd pakkuvaid keskusi. Loodav töökodu võiks plaani järgi pakkuda päevategevust paarikümnele noorele. Sama suures mahus saab teenust pakkuda ka töökodu Lihula maja. Võib-olla täieneb töökodu ajapikku mõne üksuse ning ka ööpäevaringse hoolduse võimalusega. Pällo Noorte Töökodu on täielikul kodanikualgatuse vormis loodud, Annela Pällo initsiatiivil ning kelle ideede najal on võimalik pakkuda puuetega noortele ja täiskasvanutele tegevusi Läänemaa perifeersemates piirkondades.

Annela Pällo, juhataja

Piirsalu, Lääne-Nigula vald, Läänemaa 90902

tel 55639315

e-post: annela.pallo@gmail.com

 

 

LÄÄNE-VIRUMAA

 

 • Tapa Lastekaitse Ühing MTÜ

Lastekaitse ühing on spetsialiseerinud erivajadustega laste ning väikest kollektiivi vajavate1,5-6 aastaste laste lapsehoiuteenuse osutamiseks. Ühingul on lastehoid kuni 10 lapsele.

Kooli 24, Tapa 45106

tel 3271233

 

 • Õnnelaps OÜ

OÜ Õnnelaps tegeleb lapsehoiuteenuse pakkumisega alates 2016.a suvest, osutades lapsehoiuteenust 3 raske puudega lapsele.

Looduse 4, Rakvere 44314

 

 

PÄRNUMAA

 

 • Maarjakodu MTÜ

Maarjakodu personalil on kauaaegsed kogemused sotsiaalvaldkonnas töötamisega alates aastast 1990, mil loodi Tugikodu Maarja päevakeskus puuetega lastele. Maarjakodu pakub töötamise toetamise teenust. Maarjakodu eesmärgiks on puudega noore individuaalne arendamine, s.h. tööteraapia ja omandatud oskuste säilitamine, samuti oskus käituda sotsiaalses olukorras (s.t oskus reageerida vastavalt erinevatele esemetele, inimestele, olukordadele).

Hiie Martinson, juhataja

Ravi 2, 80024 Pärnu

tel 44 31262

e-post: hiiemartinson@gmail.com

http://www.hot.ee/m/mtumaarjakodu

 

 

RAPLAMAA

 

 • Pahkla Camphilli Küla SA

Küla rajati 1992.aastal intellektipuuetega noorte elu korraldamiseks. See on osa ülemaailmsest Camphilli liikumisest, mis sai alguse 1939.aastal Šotimaal Karl Königi (1902 – 1966) juhtimisel. Camphilli liikumise eesmärk on luua kogukondi, kus erivajadustega inimesed saavad elada, õppida ja töötada üheskoos teistega sotsiaalselt tervetes, vastastikusel lugupidamisel põhinevates suhetes. Töö on Pahkla kogukonna elus väga olulisel kohal. Talvisel ajal ollakse töökodades, suvel rohkem väljas. Biodünaamilisest maaviljelusest tuleb meile põhiosa toidust: aed- ja põlluvili, piimasaadused, liha. Töötades aias, põllul, laudas, piimakojas, kudumis-, küünla- ja puutöökojas kasvavad oskused ja vastutus oma osa eest ühiselus.

Tiit Timmerman, juhataja,

Pahkla, 79742 Kohila vald, Rapla maakond

tel 4898300

e-post: pahkla@pahklack.org

http://www.pahklack.org

 

 

TARTUMAA

 

 • Eesti Agrenska Fond SA

SA Eesti Agrenska Fond pakub lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega laste peredele. Teenust pakutakse nädalavahetustel ja koolivaheaegadel, kuid vajadusel ka perele muul vajalikul ajal. Fondi  eesmärgiks on arendada praktilisi abivõimalusi, mis toetaksid puudega lapsi ning nende pere kui terviku toimetulekut.

Fond osutab puudega lapsele ja tema perele lapsehoiuteenust, et pere saaks oma igapäevaeluga paremini toime. Samuti osutatakse peretegevusi, milles ühe ja sama diagnoosiga lapsed koos vanemate ja vana-vanematega saavad tulla perelaagrisse. Selliseid laagreid toimub 2-3 korda aastas, samas kui lapsehoiutegevused toimuvad kogu aeg – ka laagrite vormis. 2016.a on juba toimunud kaheksa 5-päevast laagrit.

Samuti pakub sihtasutus noortele puudega täiskasvanutele tööalase rehabilitatisooni  ehk töötamise võimalust Tammistu keskuses. Keskus asub Tartu lähedal maal, kus on väike küla, kuhu sihtasutus on loonud tänaseks 7 täiskohaga töökohta, millele lisandub suur hulk iga tegevuse jaoks vajalikku personali (nt kui tegemist on 1-1-le hooldusvajadusega lapsega, siis võtab SA lapsehoiulaagri ajaks need töötajad tööle).

Lunini 6, Tartu 51014 Estonia

Üldtelefon :+372 5272108; +372 5014164; +372 7319507

e-post: agrenska@agrenska.ee

http://www.agrenska.ee/

 

 

VÕRUMAA

 • Võru Järve Kool

Liiva 12B, 65609 Võru

e-post: jarvekool@voru.ee

tel +372 782 1473

tel 528 7168 (direktor Reet Kangro)

 • Urvaste Kool

Urvaste küla, 66518 Võrumaa

e-post: info@urvastekool.edu.ee

tel +372 785 2381